مدیریت: حسینی

تولیدکننده: ازنا، تراورتن، گرانیت، تزئینات

تلفن: 025-37211314
آدرس دفتر مرکزی: قم، ابتدای جاده کاشــان، بعد از پل جمکران، سمت راست
تلفن همراه: 0912-3518126 , 0912-5538847
قم، ابتدای جاده کاشــان، بعد از پل جمکران، سمت راست
025-37211314