مدیریت: سید هادی کوهی

تولیدکننده: تراورتن حاجیآباد، عباسآباد،

دره بخاری

تلفن: 051-36587978
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، شهر سنگ، آزادی 113
تلفن همراه: 0915-1110779
مشهد، شهر سنگ، آزادی 113
051-36587978