مدیریت: نقدی

تولیدکننده: مرمریت

تلفن: 031-33807710 , 031-33807711
نمابر 31-33801348
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 44
تلفن همراه: 0913-1111191
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 44
031-33807710 , 031-33807711