مدیریت: محمدرضا بارورزی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی و تراورتن

تلفن: 031-33800490
نمابر 031-33800491
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34، نبش میدان صنعت
تلفن همراه: 0913-1196775 , 0913-3268024
اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34، نبش میدان صنعت
031-33800490