نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: آذر عبدالهزاده

آدرس بهرهبردار: اروميه، خيابان باكری، روبروی قنادی رضا، پشت بيمارستان مطهری، مجتمع فردوس، طبقه4، واحد7

تلفن همراه: 0914-9412805