مدیریت: لقمان معروفی

بهرهبردار: معدن تراورتن کرم تکاب، سیلور

آدرس دفتر مرکزی: آذربایجان غربی، مهاباد، سه راه وفایی، روبروی بانک کشاورزی، شماره 259
آدرس معدن: آذربایجان غربی، تکاب، معدن تراورتن کرم
تلفن همراه: 1422509 -0914
آذربایجان غربی، مهاباد، سه راه وفایی، روبروی بانک کشاورزی، شماره 259