مدیریت: باباجانی

تولیدکننده: دستگاه سنگبری

تلفن: 031-33802459
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان هیئت امناء 26
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان هیئت امناء 26
031-33802459