مدیریت: رسولی

تولیدکننده: انواع گرانیت

تلفن: 041-42544311-12
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرک غــرب، بلوار دادمان، گل افشان جنوبی، مجتمع تجاری اداری گل افشان، طبقه دوم، واحد 208
آدرس کارخانه: آذربایجــان شــرقی، جــاده تبریز، صوفیان، روبروی کارخانه سیمان صوفیان، شهرک رفسنجانی، خیابان6
تلفن همراه: 09122163812
آذربایجــان شــرقی، جــاده تبریز، صوفیان، روبروی کارخانه سیمان صوفیان، شهرک رفسنجانی، خیابان6
041-42544311-12