آلپ صنایع سنگ

آلپ صنایع سنگ

 مدیریت: یحیی محمدی

تولیدکننده: سنگ مرمریت

آدرس ایمیل: info@alp-stone.com
وب سایت: www.alp-stone.com
تلفن: 031-42522141
نمابر 031-42523641
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، رضوانشهر، منطقه صنعتی رضوانشهر، فاز 2، نبش سوم شرقی، صنایع سنگ آلپآدرس کارخانه: اصفهان، رضوانشهر، منطقه صنعتی رضوانشهر، فاز 2، نبش سوم شرقی، صنایع سنگ آلپ
آدرس معدن: اصفهان جاده جرقویه، مجتمع معادن‌آباده، معدن سنگ مرمریت رویال رامشه
تلفن همراه: 0913-1331711
اصفهان، رضوانشهر، منطقه صنعتی رضوانشهر، فاز 2، نبش سوم شرقی، صنایع سنگ آلپآدرس کارخانه: اصفهان، رضوانشهر، منطقه صنعتی رضوانشهر، فاز 2، نبش سوم شرقی، صنایع سنگ آلپ
031-42522141