مدیریت: جمشیدی فرد

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی و

شومینه

تلفن: 021-33400926
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرری، ابتــدای خیابان ورامیــن، مقابــل مخابرات شــهید نبوی، پلاک 147
تلفن همراه: 0912-4766223
تهران، شــهرری، ابتــدای خیابان ورامیــن، مقابــل مخابرات شــهید نبوی، پلاک 147
021-33400926