مدیریت: افضلی

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن (دره بخاری) مرمریت

آدرس: قم، جاده کاشــان، شهرسنگ امید، 30متری دوم

تلفن: 025-33443973
نمابر 33443829 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشــان، شهرسنگ امید، 30متری دوم
تلفن همراه: 0912-2525372 , 0912-1532746
قم، جاده کاشــان، شهرسنگ امید، 30متری دوم
025-33443973