مدیریت: احمد مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(مرمریت هرسین، جوشقان)

آدرس دفتر مرکزی: شــهرک صنعتی شمس‌آباد، انتهای بلوار بهارســتان، بلوار زکریای رازی، خیابان دهم
تلفن همراه: 0912-1716041
شــهرک صنعتی شمس‌آباد، انتهای بلوار بهارســتان، بلوار زکریای رازی، خیابان دهم
0912-1716041