مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: مشکی نطنز و اسلب گرانیت

تلفن: 031-33801794-5
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38
تلفن همراه: 0913-1111018
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38
031-33801794-5