مدیریت: ابراهیم قاسمی

تولیدکننده: انواع سـنگهای ساختمانی (عباسآباد، کرم، شکلاتی)

تلفن: 031-42523513
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، منطقه صنعتی رضوانشهر، خیابان دوم غربی
تلفن همراه: 0913-1332919
اصفهان، منطقه صنعتی رضوانشهر، خیابان دوم غربی
031-42523513