آمیتیس صنایع سنگ

آمیتیس صنایع سنگ

مدیریت: فرجی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 041-34238749
آدرس دفتر مرکزی: 3 کیلومتری جاده آذرشهر، عجب شیر، نرسیده به سه راه هفت چشمه، روبروی سنگبری یاقوت آذرشهر
تلفن همراه: 0914-3071406
3 کیلومتری جاده آذرشهر، عجب شیر، نرسیده به سه راه هفت چشمه، روبروی سنگبری یاقوت آذرشهر
041-34238749