آنتیک سنگ عتیق

آنتیک سنگ عتیق

مدیریت: محمد مهدی حاجیهاشمی

تولیدکننده: انواع سنگ آنتیک (آنتیک، گیوتین، پروفیل، معرق آنتیک)

آدرس ایمیل: stoneatigh@gmail.com
نمابر 0313-3807007
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خمینی شهر، بلوار آزادگان، قبل از ورودی امامزاده سید محمد(ع)، ساختمان آگاهی سابق
تلفن همراه: 0913-1123279 _ 0913-3123811 _ 0919-0427958
اصفهان، خمینی شهر، بلوار آزادگان، قبل از ورودی امامزاده سید محمد(ع)، ساختمان آگاهی سابق