مدیریت: میرزایی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

تلفن: 021-22983640
آدرس دفتر مرکزی: تهران، اتوبان بابایی، روبروی شهرک امید، غرفه 1 بازار سنگ البرز غرفه، روبروی شهرک خمین
تلفن همراه: 0912-1220728 : 0912-2983516
تهران، اتوبان بابایی، روبروی شهرک امید، غرفه 1 بازار سنگ البرز غرفه، روبروی شهرک خمین
021-22983640