مدیریت: محمد قاسمی

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 0913-4138755 , 0913-1057752
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 (گچ)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 (گچ)
0913-4138755 , 0913-1057752