مدیریت: خسروانی

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن شکلاتی

آدرس دفتر مرکزی: فارس، خرمبید، دهبیــد، روبروی پمپ بنزین
تلفن همراه: 0917-1521095
فارس، خرمبید، دهبیــد، روبروی پمپ بنزین
0917-1521095