مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: انواع سنک گوهره خرم‌آباد

 

تلفن: 031-33800244
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان، 12 فرعی دوم
تلفن همراه: 0913-1110082 , 0913-3127566
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان، 12 فرعی دوم
031-33800244