اباذر سنگبری

اباذر سنگبری

مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: کریستال تیشههای ماشینی

تلفن: 031-33800380 , 031-33803727
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
تلفن همراه: 0913-3097052 (محسن حاج حیدری) و 1177339- 0913(مجید رحیم‌پور)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
031-33800380 , 031-33803727