ابوالفضل (ع) کارخانه سنگ (مجتمع کارخانجات ســنگ حــاج احمد هاشمی)

ابوالفضل (ع) کارخانه سنگ  (مجتمع کارخانجات ســنگ حــاج احمد  هاشمی)

مدیریت: محمود هاشمی

تولیدکننده: چینی ازنا

نمابر 066-43235784 , 066-43233374
آدرس دفتر مرکزی: لرســتان، دورود، کیلومتــر 8 جاده بروجرد
تلفن همراه: 0912-1500740 , 0912-3052161
لرســتان، دورود، کیلومتــر 8 جاده بروجرد
0912-1500740 , 0912-3052161