موقعيــت: اتوبان كاشــان اصفهــان جنب

روستای ابيانه

نوع سنگ: تراروتن كرم

بهرهبردار: شركت معدنی برنا سنگ (برادران سلمی)

آدرس بهرهبردار: تهران، جاده قم، شهرک صنعتی شمسآباد، گلبن 7، سنگبری اخوان سلمی

 

تلفن: 021-56222576 ** 021-56224740-3
021-56222576 ** 021-56224740-3