اتحادیه صنف سنگبران و سنگ‌تراشــان شهرستان

اتحادیه صنف سنگبران و سنگ‌تراشــان شهرستان

تیران و کرون

مدیریت: افشاری – مختاری

تلفن: 031-42524141
نمابر 031-42524142
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، نجف‌آباد، شــهرک صنعتی رضوانشهر، ساختمان اداری
اصفهان، نجف‌آباد، شــهرک صنعتی رضوانشهر، ساختمان اداری
031-42524141