اتحاد ماشین سازی

اتحاد ماشین سازی

مدیریت: باقریان

تولیدکننده: کلیه دستگاههای سنگبری

تلفن: 031-33801132
نمابر 031-33800562
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان12، نرسیده به فرعی دوم
تلفن همراه: 0913-3154157 : 0913-3114157
اصفهان، محمودآباد، خیابان12، نرسیده به فرعی دوم
031-33801132