اتحاد نو ماشین سازی

اتحاد نو ماشین سازی

مدیریت: باقری- ترکان

آدرس دفتر مرکزی: اصفهـان، محمود‌آبـاد، خیابان 26، مجتمع استیل‌سازان، جنب وانت تلفنی عدل
تلفن همراه: 1886467-0913 (باقری) 1889963-0913 ترکان
اصفهـان، محمود‌آبـاد، خیابان 26، مجتمع استیل‌سازان، جنب وانت تلفنی عدل