مدیریت: دباغی

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن

تلفن: 031-33804528
نمابر 031-33804387
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
تلفن همراه: 0913-4433226
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
031-33804528