مدیریت: مهرداد یزدانی

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن

تلفن: 031-42523364
نمابر 031-42523364
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، نجف‌آباد، تیران، شــهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان یکم شرقی
تلفن همراه: 0913-3310730 , 0911-1112643
اصفهان، نجف‌آباد، تیران، شــهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان یکم شرقی
031-42523364