مدیریت: حمیدرضا روح الهی

تلفن: 031-33808129
نمابر 031-33808130
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان16، نبش چهارراه
تلفن همراه: 0912-1112555
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان16، نبش چهارراه
031-33808129