مدیریت: جمالزایی

تولیدکننده: گرانیت، مرمریت، تراورتن

تلفن: 051-36663808-9
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، شهر سنگ، آزادی 111، جراح 1
تلفن همراه: 0915-1130386
مشهد، شهر سنگ، آزادی 111، جراح 1
051-36663808-9