مدیریت: حسین غلامی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 0253-3440197-8
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشــان، کیلومتر 10، سی متری اول سنگبریها، روبروی استیل ریزان
تلفن همراه: 0912-1518308
قم، جاده کاشــان، کیلومتر 10، سی متری اول سنگبریها، روبروی استیل ریزان
0253-3440197-8