مدیریت: حاج عباس غلامی

تولیدکننده: مرمریتآباد، تراورتن کرم، قرمز آذرشهر

تلفن: 0913-1311534 (حاج عباس غلامی)
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان سوم شرقی
اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان سوم شرقی
0913-1311534 (حاج عباس غلامی)