مدیریت: مهدی احمدی

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای زینتــی

و ساختمانی (حاجیآباد، آتشکوه، عباسآباد)

تلفن: 086-43227377
نمابر 086-43227414
آدرس دفتر مرکزی: محــلات، دوراهی آبگرم، شــهرک صنعتی صدریه، صدریه1، تقاطع دوم سمت چپ
تلفن همراه: 0918-1663653 , 0912-2578432
محــلات، دوراهی آبگرم، شــهرک صنعتی صدریه، صدریه1، تقاطع دوم سمت چپ
086-43227377