مدیریت: حسن شفیعی

تلفن: 33440036 -025 و 33440080-025
آدرس دفتر مرکزی: قــم، جاده کاشــان، 30متری اول، سنگبری احسان
تلفن همراه: 0912-1444070
قــم، جاده کاشــان، 30متری اول، سنگبری احسان
33440036 -025 و 33440080-025