مدیریت: ناصری

تولیدکننده: انواع سنگهای گرانیت،

مرمریت، تراورتن و سمیرم

تلفن: 051-36669125
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی (سنتو) آزادی 113شهر سنگ، میلان اول، سمت راست
تلفن همراه: 1563851 -0915 (احسان ناصری) و 3137266-0915 (محمود ناصری)
مشهد، بزرگراه آسیایی (سنتو) آزادی 113شهر سنگ، میلان اول، سمت راست
051-36669125