مدیریت: بزرگپور

تولیدکننده: مرمریت

تلفن: 031-33804680
نمابر 031-33804681
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، نبش خیابان 48
تلفن همراه: 0913-3160752
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، نبش خیابان 48
031-33804680