مدیریت: آذری

 

 

تلفن: 0913-1311844 , 0913-3316263 , 0913-2312800
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، فاز2، انتهای خیابان اول شرقی
اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، فاز2، انتهای خیابان اول شرقی
0913-1311844 , 0913-3316263 , 0913-2312800