مدیریت: حمید

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 031-33808779
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
تلفن همراه: 0913-1078537
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
031-33808779