مدیریت: حیدری

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن

تلفن: 051-36650847
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 111، شهر سنگ
تلفن همراه: 0915-3115450
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 111، شهر سنگ
051-36650847