موقعيت: 75 كيلومتري شمال غرب زنجان

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: باقر محمدي مزوج باراجين

آدرس بهرهبردار: زنجان، شهرصنعتی شماره1، نبش خيابان یاوران4، مرمرین سنگ كسری، ساختمان اداری، طبقه 2

تلفن: 024-2221933-7
تلفن همراه: 0912-1416651
024-2221933-7