مدیریت: حجاری

تولیدکننده: تراورتن- مرمریت

تلفن: 031-33808400
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، نبش فرعی 26
تلفن همراه: 0913-3282900 (حجاری)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، نبش فرعی 26
031-33808400