مدیریت: جلالی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 33443308 -025
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم کاشــان، 30متری اول، 15متری اول
تلفن همراه: 3514105 -0912 و 8548085-0912
جاده قدیم کاشــان، 30متری اول، 15متری اول
33443308 -025