مدیریت: سید احمد ناصری

تولیدکننده: تراورتن، مرمریت، گرانیت، چینی و آنتیک

تلفن: 051-36659000
نمابر 051-36650009
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، آزادی 113، جنب درب خروجی، معاینه فنی
آدرس کارخانه: مشــهد، بزرگراه آســیایی، آزادی 113، شهر سنگ، صنایع سنگ ارم
تلفن همراه: 0915-1159323
مشــهد، بزرگراه آســیایی، آزادی 113، شهر سنگ، صنایع سنگ ارم
051-36659000