تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

 

تلفن: 33444169 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، شهرسنگ امید، خیابان امیرکبیر دوم، نبش گلشن1
تلفن همراه: 6519929 -0912 و 3511766-0912
قم، جاده کاشان، شهرسنگ امید، خیابان امیرکبیر دوم، نبش گلشن1
33444169 -025