مدیریت: رضا مختاری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 33443370 -025
نمابر 33443371 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشان، 30 متری اول، 15متری دوم
تلفن همراه: 1871081 -0912
قم، جاده قدیم کاشان، 30 متری اول، 15متری دوم
33443370 -025