استان سمنان

 موقعيت: 14 كيلومتری شمال غرب دامغان

نوع سنگ: مرمریت استخوانی كرم

بهرهبردار: موسسه معادن هميار توليد

آدرس بهرهبردار: سمنان، بلوار كارگر، خيابان هفتم، پلاک 140