موقعيت:10: كيلومتری شمال شرق تکاب

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: یزدانی

آدرس بهرهبردار: تهران، جاده ورامين، جنب كارخانه شير وارنا

تلفن: 021-36232541 * 021-36238461-2
تلفن همراه: 0912-1238858
021-36232541 * 021-36238461-2