مدیریت: سعید صمیمی

آدرس ایمیل: info@esfandstone.com
تلفن: 5 -22852044 -021 * 44353390 -071: 44353423 -071
نمابر 22852046 -021 * 44353414 -071
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شریعتی، روبروی میرداماد، کوچه شهید احمد بیان، پلاک 16، واحد 2 * فارس،‌آباده، شهرک صنعتی، بلوار کارآفرینان، صنایع سنگ سعید
آدرس معدن: ‌ آباده، چاه بلاغ، تپه‌های رباط شاه عباسی
تلفن همراه: 1100233 -0912
تهران، خیابان شریعتی، روبروی میرداماد، کوچه شهید احمد بیان، پلاک 16، واحد 2 *فارس،‌آباده، شهرک صنعتی، بلوار کارآفرینان، صنایع سنگ سعید
5 -22852044 -021 * 44353390 -071: 44353423 -071