موقعيت: جاده جرقویه، 45كيلومتر به سمت رامشه

نوع سنگ: مرمریت كرم، كرم صورتی و رویال

بهرهبردار: سعيد صميمی

آدرس بهرهبردار:آباده، شــهرک صنعتی قدس، سنگبری صميمی

تلفن: 021-22852044-5
تلفن همراه: 0912-1100233 : 0917-1172844
021-22852044-5