مدیریت: شفیعی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و صادراتی، طرح و اجرای کارهای ساختمانی و تزئینی

آدرس ایمیل: shafiei.hassan@yahoo.com
تلفن: 021-55202464
نمابر 021-55202152
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جــاده قدیم قــم، روبروی پالایشــگاه، خیابان شهر ســنگ، روبروی خیابان ششم
تلفن همراه: 0912-1931493 , 0912-1519571
تهــران، جــاده قدیم قــم، روبروی پالایشــگاه، خیابان شهر ســنگ، روبروی خیابان ششم
021-55202464